การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน Main Congress สำหรับคนไทย
ประเภทการลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
อัตราพิเศษ
(ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)
อัตราปกติ
(ภายใน ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓)
อัตราหน้างาน
* สมาชิก RCAT ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐
ไม่ใช่สมาชิก RCAT ๕,๕๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐
พยาบาล ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐
** แพทย์ประจำบ้าน/Fellow/Trainee ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐
Gala Dinner ๑,๐๐๐

*ลงทะเบียนแบบสมาชิก RCAT ต้องแนบบัตรพนักงานระบุสถานะการเป็นแพทย์วิสัญญี หรือใบเสร็จค่าสมัครสมาชิก RCAT
**ลงทะเบียนแบบแพทย์ประจำบ้าน / Fellow / Trainee ต้องแนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียนอัตราพิเศษ

อัตราค่าลงทะเบียน Workshop

(๑๑-๑๓ ธ.ค. ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao)
ค่าลงทะเบียน Session ละ ๕๐๐ บาท

เปิดรับจำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Main Congress แล้วเท่านั้น ติดตามรายละเอียดหัวข้อ Workshop ได้ทาง Website Page Program

อัตราค่าลงทะเบียน Post Congress workshop

(๑๔ ธ.ค. ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Course ค่าลงทะเบียน เปิดรับจำนวน
RA Advance Course
(๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
๗,๐๐๐ บาท ๒๔ คน
Basic Course
(๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
๕,๐๐๐ บาท ๑๘ คน
PAIN Basic Course
(๘.๓๐-๑๒.๑๕ น.)
๗,๐๐๐ บาท ๒๔ คน
Advance Course
(๑๒.๑๕-๑๖.๐๐)
๘,๐๐๐ บาท ๓๐ คน
Airway ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๔,๐๐๐ บาท ๒๔ คน

**สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนร่วม Post Congress Workshop เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Main Congress แล้วเท่านั้น เปิดรับจำนวนจำกัด หากสนใจสมัครกรุณาสอบถามที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนรวม
  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
การชำระเงิน

รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น รายละเอียดบัญชีตามด้านล่าง
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อาคาร ภ.ป.ร.)
ชื่อบัญชี: ISURA-RCAT 2020
เลขที่บัญชี: 414-028911-0

การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทาง isura2020bangkok@gmail.com การประชุมจะคืนค่าลงทะเบียนคืน ๗๐% ของเงินค่าลงทะเบียน และจะโอนเงินคืนภายใน ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว